CHI TIẾT SẢN PHẨM

KÍNH HIỂN VI XSP02 (640X)

Kính hiển vi XSP02 (640X)

Mã sản phẩm: STKD3CK

Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP02 (640X)

Giá bán: Liên hệ

THÔNG TIN THÊM

Mã sản phẩm: STKD3CK
Tên sản phẩm: Kính hiển vi XSP02 (640X)
Đơn vị tính: Chiếc

THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ