CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2017

Ngày đăng: Thứ Ba, 30/01/2018

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Tạm ứng cổ tức năm 201
7 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 16 tháng 4 năm 2018

- Địa điểm thực hiện: tại Phòng họp Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Nội dung họp: lấy ý kiến thông qua các nội dung về kết quả hoạt động SXKD năm 2017; kế hoạch năm 2018; phân phối lợi nhuận năm 2017; hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018.

b. Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Ngày thanh toán:         26/3/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/3/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị cổ đông !

ECICO

CÁC TIN TỨC KHÁC


Báo cáo tài chính quý I năm 2017
Thứ Sáu, 02/03/2018 bởi ECICO

Báo cáo tài chính quý I năm 2017


Báo cáo tài chính quý IV năm 2017
Thứ Năm, 18/01/2018 bởi ECICO

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017


Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017
Thứ Ba, 17/10/2017 bởi ECICO

Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017


Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017
Thứ Ba, 15/08/2017 bởi ECICO

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017


Báo cáo tài chính quý II năm 2017
Thứ Tư, 19/07/2017 bởi ECICO

Báo cáo tài chính quý II năm 2017


Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2017
Thứ Hai, 10/04/2017 bởi ECICO

Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2017

XEM THÊM